Baza wiedzy

Szkolenia

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu internetowego ?Marketing Polityczny?

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego Marketing Polityczny („Regulamin?), określa podstawowe zasady świadczenia usługi związanej z dostępem przez osoby fizyczne (?Użytkownik?) do tekstów, grafiki, zdjęć, programów i pozostałych elementów chronionych prawem rozpowszechnianych w Serwisie (?Materiały?). Świadczenie usługi związanej z dostępem przez Użytkowników Serwisu do Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, polega na tym, iż Użytkownicy Serwisu mogą na swoje własne żądanie, zapoznawać się z Materiałami udostępnianymi w Serwisie, a także wymieniać opinie oraz informacje poprzez umieszczanie komentarzy pod Materiałami.

2. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy, które:

a) są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, nakazami moralności lub dobrego obyczaju;

b) naruszają prawa osób trzecich;

c) są wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne lub dyskryminacyjne;

d) propagują przemoc, nienawiść rasową, narodowościową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

e) propagują ustrój totalitarny lub odwołują się do głoszonych przez nazizm, faszyzm lub komunizm haseł i idei;

f) stanowią reklamę;

g) w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. W przypadku stwierdzenia przez Wydawcę, iż na łamach Serwisu doszło do zamieszczenia treści o których mowa w Rozdziale I, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia takich treści lub ich modyfikacji.

5. Wydawcy przysługuje także w każdym czasie, nieograniczone czasowo prawo do zawieszenia możliwości dodawania komentarzy przez Użytkowników Serwisu.

6. Użytkownik Serwisu, poprzez wejście na stronę www.marketingpolityczny.org (?Strona Internetowa?), akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik jest świadomy tego, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

7. Użytkownik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę wypowiedzi umieszczonej na łamach Serwisu w postaci komentarzy. Powyższe oznacza, iż w przypadku wystąpienia z roszczeniami, żądaniami lub zarzutami przez jakikolwiek podmiot prawny, dotyczącymi naruszenia prawa poprzez zamieszczenie komentarza na Stronie Internetowej Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z powyższym. Użytkownik jednocześnie, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, strat lub odszkodowań poniesionych przez Wydawcę lub należnych od Wydawcy, w przypadku w którym uprawniony organ orzekł o odpowiedzialności Wydawcy z tytułu zamieszczenia określonego komentarza przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu.

7. Wydawcą serwisu internetowego Marketing Polityczny (?Serwis?) jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth z siedzibą w Milanówku (?Wydawca?).

8. Serwis umieszczony jest w domenie marketingpolityczny.org pod adresem http://www.marketingpolityczny.org.

9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (html);

c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików umieszczanych  Serwisie (np. oprogramowanie typu Java, Java Script).

10. Usługi udostępniane w Serwisie mają co do zasady charakter nieodpłatny. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za świadczone przez siebie usługi. W celu skorzystania z określonych usług  udostępnionych w Serwisie, niezbędna  może okazać się także rejestracja Użytkownika.

 

II. ZAWARTOŚĆ SERWISU

1. Wydawca poprzez wydawanie Serwisu, umożliwia na żądanie Użytkowników sieci Internet, dostęp do Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie.

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Wydawcy lub innych podmiotów. Prawa do poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, mogą należeć do Wydawcy lub innych podmiotów, których Materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę w Serwisie.

3. Serwis w całości, jak i poszczególne Materiały rozpowszechniane w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz. U. z  2001 r., Nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 ze zm.).

4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach.

5. Wykorzystanie Serwisu i poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabronione jest także, jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, dokonywanie obrotu w jakiejkolwiek formie, a także rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, a w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie oraz baz danych udostępnianych na Stronie Internetowej;

b) rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, publikowanych na stronach Serwisu jakichkolwiek Materiałów, także aktualnych artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy, w szczególności na tematy polityczne, gospodarcze i religijne;

c) zwielokrotnianie Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;

e) pobieranie Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, jak i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

6. Niektóre ze zdjęć dostępnych w Serwisie są rozpowszechniane na zasadzie publicznej domeny lub określonej licencji. W takiej sytuacji dozwolone jest ich dalsze rozpowszechnianie pod warunkiem zachowania zasad właściwych dla publicznej domeny lub danej licencji, na mocy której zostały one udostępnione w Serwisie (np. Creative Commons, GNU GPL). Powyższa zasada nie dotyczy zdjęć własnych, rozpowszechnianych w Serwisie, będących własnością Wydawcy lub innych podmiotów.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

3. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, w tym za straty spowodowane utratą zysków, danych, zakłóceniem działalności lub inne straty, a także za straty powstałe w wyniku lub związane z brakiem możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkowników, niezależnie od tego kiedy powstały.

4. Potencjalne skargi, jak również pytania oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane przez Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@marketingpolityczny.org. Skargi będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu.

6. Zmiany do Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2012 roku.

Nasi partnerzy

© 2020 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.