Baza wiedzy

Szkolenia

Raport  Public Affairs & Lobbing

Lobbing po polsku

Marketing Polityczny, 19 października 2006 r.

Działalność lobbingowa może być wykonywana zarówno w Sejmie, jak i w Senacie.
Działalność lobbingowa może być wykonywana zarówno w Sejmie, jak i w Senacie.Fot. Krzysztof Białoskórski

Na dzień dzisiejszy w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową mamy 64 pozycje. Wśród nich znajdują się m. in. kancelarie prawnicze, agencje PR, różnego rodzaju firmy konsultingowe, stowarzyszenia i fundacje. Przyszłość pokaże jak będzie rozwijał się rynek usług lobbingowych w Polsce, a praktyka osądzi przydatność ustawy lobbingowej.

Teraz Polska

Termin lobbing, etymologicznie wywodzi się od łacińskiego słowa lobbium, lobbia oznaczającego galerię, pasaż. Natomiast spopularyzowany został w ramach języka angielskiego, w którym lobby, oznacza poczekalnie, hall, kuluar w parlamencie, wreszcie wywieranie nacisku. Chociaż samo pojęcie lobbingu jest dużo starsze, to w uznawanych za ojczyznę lobbingu Stanach Zjednoczonych, regulacja prawna dotycząca tej działalności miała miejsce w 1946 roku. Wtedy to bowiem Kongres uchwalił tzw. Federal Regulation of Lobbying Act of 1946 (wielokrotnie nowelizowany). U naszego zachodniego sąsiada w Niemczech, ustawa lobbingowa została przyjęta przez Bundestag, 21 września 1972 r. Po wielu latach starań, wreszcie i w Polsce, doczekaliśmy się ustawy regulującej działalność lobbingową. Ustawa z 7 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1414). ?o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa?, weszła w życie 7 marca 2006 roku.

Jak podaje już artykuł 1, ?Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową?. Lobbingiem wedle słów, ustawy, jest każde działanie ?prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa?. Definicja lobbysty, chociaż nie została bezpośrednio zapisana w ustawie, jednakże ujęto ją w sposób przedmiotowy. Zawodowym lobbystą jest bowiem, każdy podmiot (przedsiębiorca lub osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorą) podejmujący zarobkową działalność, na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Działalność może być prowadzona na podstawie zwykłej umowy cywilnoprawnej. Aby jednak moc wykonywać zawód lobbysty trzeba uzyskać wpis do oficjalnego rejestru, tzw. rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Wpis dokonywany jest na podstawie zgłoszenia osoby zainteresowanej. Zgłoszenie powinno nastąpić na urzędowym formularzu, który określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006 roku ?w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową?. Opłata za wpis wynosi 100 złotych. Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej (obecnie MSWiA). Zawiera on m. in. ?firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową?. Co istotne rejestr jest jawny. Ponadto podmioty, które chcą zajmować się zawodowym lobbingiem, koniecznie powinny się zarejestrować. W przeciwnym wypadku mogą spotkać się z karą pieniężną, nakładaną w w drodze decyzji administracyjnej przez MSWiA. Wysokość kary wynosi od 3 nawet do 50 000 tysięcy złotych. Dodatkowo kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli zawodowa działanosc lobbingowej jest kontynuowana bez wpisu do rejestru. Warto, więc mieć to na uwadze. Działalność lobbingowa może być wykonywana zarówno w siedzibie urzędu obsługującego organ władzy publicznej jak i co najistotniejsze, na terenie obydwóch izb parlamentu ? Sejmu i Senatu.

Mankamentem, który w rozmowie z ?Marketingiem Politycznym? podkreśla Arkadiusz Protas, jest to, że w ramach kontroli działalności lobbingowej, organy władzy publicznej, a w szczególności kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej a także ich pracowników są obowiązane, do szczegółowego dokumentowania podejmowanych kontaktów, przez osoby takową działalność prowadzące. Dodatkowo kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku (do końca lutego), raport dotyczący działań podejmowanych przez lobbystów, wobec organów władzy publicznej w roku poprzednim.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2020 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.