Baza wiedzy

Szkolenia

Raport  Public Affairs & Lobbing

Lobbing po europejsku

Maciej Czura, 14 lutego 2007 r.

Komisja Europejska to miejsce walk lobbystów.
Komisja Europejska to miejsce walk lobbystów.fot. Sebastien Bertrand/flickr.com

Płaszczyzna kontaktów instytucji europejskich z grupami interesu jest bardzo rozległa. Warunkują to przede wszystkim wieloetapowe procedury wydawania wspólnotowych aktów prawnych, zapewniające, w zależności od rodzaju danego aktu, miejsce na konsultacje z podmiotami zewnętrznymi. Charakterystyczne dla wspólnotowego procesu prawotwórczego jest przy tym zróżnicowanie intensywności i stopnia sformalizowania udziału grup interesu w tworzeniu nowych regulacji w poszczególnych sektorach.

Innym regulacjom podlegają zinstytucjonalizowane organy reprezentacji interesów takie jak Komitet Ekonomiczno-Społeczny czy Komitet Regionów, a także podmioty, których udział w procesie decyzyjnym został częściowo unormowany w traktatach i aktach wtórnego prawa wspólnotowego ? organizacje pracodawców, pracowników i innych uczestników dialogu społecznego. Działalność grup nacisku, niezwiązanych z dialogiem społecznym, czy też wspomnianymi instytucjami Wspólnot Europejskich o charakterze doradczym, opiera się na nieco innych zasadach. Jak dotychczas, pozostaje ona w niewielkim stopniu sformalizowana i zinstytucjonalizowana, a lobbystyczny code of conduct w instytucjach europejskich tworzony jest poprzez praktykę i nie mające wiążącego charakteru wytyczne zawarte m.in. w komunikatach Komisji Europejskiej.

Mimo dużej liczby zarejestrowanych w Brukseli (ok. 2600 wg danych Parlamentu Europejskiego z 2000 r.) grup interesu i organizacji doradczych, Wspólnoty Europejskie nie wytworzyły wyczerpującej i prawnie wiążącej regulacji dotyczącej działalności lobbingowej. Regulacje dotyczące działalności grup interesu i lobbingu na poziomie wspólnotowym są w prawie europejskim rozproszone. Można odnaleźć je w prawie pierwotnym, jak i prawie wtórnym. Cechuje je jednak bardzo wysoki poziom ogólności. Duże znaczenie dla procesu opracowywania pewnych standardów działalności lobbingowej w instytucjach europejskich mają natomiast kolejne komunikaty wydawane przez Komisję Europejską dotyczące głównie konsultacji przy opracowywaniu projektów kolejnych regulacji.

W aktach prawa pierwotnego, podstawowe znaczenie dla działalności grup interesu oraz lobbystów, mają przepisy dotyczące dostępu do informacji oraz poszczególnych procedur prawodawczych. W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim przepisy Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczące prawa dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. W ich świetle przysługuje ono każdemu obywatelowi Unii oraz każdej osobie fizycznej lub prawnej zamieszkującej lub posiadającej zarejestrowaną siedzibę w państwie członkowskim [art. 255 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską]. Przyjęte zasady dotyczące działalności grup interesu różnią się w poszczególnych instytucjach europejskich. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Działalność grup interesu ma największe znaczenie właśnie w tych instytucjach. Dostęp lobbystów do członków Rady jest, z uwagi na jej skład i sposób procedowania, dużo trudniejszy, trudno więc mówić w tym przypadku o wypracowaniu jednego kodeksu czy schematu działań lobbingowych.

Podziel się
Przeczytaj również
Komentarze

Nasi partnerzy

© 2020 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca serwisu Marketing Polityczny na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych na portalu www.marketingpolityczny.org jest zabronione.